ระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  สาขาวิชาการบัญชี

                                  สาขาวิชาการบัญชีเป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในด้านการทำบัญชี หรือการจัดการด้านการเงิน การวางแผน โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

   

  หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  36
       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9
       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9
       กลุ่มวิชาภาษา 12
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42
       กลุ่มวิชาชีพ 39
       กลุ่มวิชาเลือก 15
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6

  รวม                                                                  138

  รายชื่อวิชาในหลักสูตร ดังนี้

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
  GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ 1 Cr
  GENL 1102 มนุษย์และการเข้าใจตนเอง 3 Cr
  GENL 2101 มนุษย์กับสังคม 2 Cr

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์9 หน่วยกิต
  GENL 1100 สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ* 0 Cr
  GNGL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู3 Cr
  GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสต์ศาสนา 3 Cr
  GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 3 Cr
  * รายวิชาที่ตองเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ

  กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
  GENL 1106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* 3 Cr
  GENL 1107 ภาษาอังกฤษ1 3 Cr
  GENL 1108 ภาษาอังกฤษ2 3 Cr
  GENL 1109 ภาษาอังกฤษ3 3 Cr
  GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 Cr

  * สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านแบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9 หน่วยกิต
  GENL 1110 สุขภาพอนามัย 3 Cr
  GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัส 3 Cr
  GENL 1112 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 Cr

  หมวดวิชาเฉพาะ96 หน่วยกิต
  กลมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ42 หน่วยกิต
  ACCT 1301 หลักการบัญชี1 3 Cr
  ACCT 1302 หลักการบัญชี2 3 Cr
  MKTG 1300 หลักการตลาด 3 Cr
  MNGT 1301 หลักการจัดการ 3 Cr
  BUAD 2301 กฏหมายธุรกิจ 3 Cr
  BUAD 2302 สถิติธรุกิจ 3 Cr
  ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3 Cr
  FINC 2300 การเงินธุรกิจ 3 Cr
  MNGT 2302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3 Cr
  BUAD 3303 การภาษีอากร 3 Cr

  BUAD 3305 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 3 Cr
  BUAD 3306 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 3 Cr
  BUAD 3307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 Cr
  MNGT 4303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 Cr

  กลุ่มวิชาชีพ39 หน่วยกิต
  ACCT 2203 การบัญชีชั้นกลาง1 3 Cr
  ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง2 3 Cr
  ACCT 3205 การบัญชีชั้นสูง1 3 Cr
  ACCT 3206 การบัญชีชั้นสูง1 3 Cr
  ACCT 3207 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 Cr
  ACCT 3208 การสอบบัญชี 3 Cr
  ACCT 3209 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 Cr
  ACCT 3210 การบัญชีภาษีอากร 3 Cr
  ACCT 3216 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี 3 Cr
  ACCT 4213 การบัญชีต้นทุน1 3 Cr
  ACCT 4214 การบัญชีต้นทุน2 3 Cr
  ACCT 4217 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3 Cr
  ACCT 4218 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 Cr

  กลุ่มวิชาเอกเลือก15 หน่วยกิต
  เลือกเรียนจากกลมวิชาบัญชีอย่างน้อยย9 หน่วยกิตและในกลุ่มวิชาอื่น6 หน่วยกิต
  ACCT 4205 วิธีวิจัยธุรกิจ 3 Cr
  ACCT 4211 การบัญชีเฉพาะกิจ 3 Cr
  ACCT 4212 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 Cr
  ACCT 4219 การงบประมาณยุคใหม่ 3 Cr
  ACCT 4220 การวางแผนภาษี 3 Cr
  ACCT 4221 การวางแผนกำาไรและการควบคุม 3 Cr
  ACCT 4222 การจัดการฐานข้อมูล 3 Cr
  ACCT 4223 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 Cr
  ACCT 4224 การบัญชีระหว่างประเทศ 3 Cr
  ACCT 4225 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3 Cr
  ACCT 4226 หลักการลงทุน 3 Cr
  ACCT 4227 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 Cr
  ACCT 4228 การฝึกงานด้านการบัญชี 3 Cr

  หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนสอนในมหาวิทยาลัยทั้งนี้โดย
  ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
  ELEC 3001 กระบวนการกลุ่ม2 Cr
  ELEC 3002 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น2 Cr
  ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย2 Cr
  ELEC 3004 พิมพ์ดีภาษาอังกฤษ2 Cr
  ELEC 3005 การพูดในที่ประชุมชน2 Cr
  ELEC 3006 โภชนศาสตร์ 2 Cr
  ELEC 3007 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 1 Cr
  ELEC 3008 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 1 Cr
  ELEC 3009 พลศึกษา (แบดมินตัน) 1 Cr
  ELEC 3010 พลศึกษา (ฟุตบอล) 1 Cr
  ELEC 3011 ประวัติวรรณกรรมที่ศักดิสิทธิ2 Cr

                                 

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม