ระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาของคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความพร้อมทั้งในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได้เน้นในด้านการใช้งานเพื่อการสื่อสาร โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  36
       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9
       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9
       กลุ่มวิชาภาษา 12
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 78
       กลุ่มวิชาเลือก 15
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6

  รวม                                                                  138

  รายชื่อวิชาในหลักสูตร ดังนี้

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ 1 Cr
  GENL 1102 มนุษย์และการเข้าใจตอนเอง 3 Cr
  GENL 2101 มนุษย์และสังคม 2 Cr

  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  GENL 1100 สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ* 0 Cr
  GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู 3 Cr
  GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสต์ศาสนา 3 Cr
  GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 3 Cr
  * รายวิชาที่ต้องเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ

  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  GENL 1113 ทักษะพื้นฐานการฟังภาษาอังกฤษ 3 Cr
  GENL 1114 ทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษ 3 Cr
  GENL 1115 ทักษะพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ 3 Cr
  GENL 1116 ทักษะพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษ 3 Cr
  GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 Cr
  * สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านแบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 78 หน่วยกิต
  ทักษะการฟัง 9 หน่วยกิต (เลือกเรียน 3 วิชา)
  ENGL 1202 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 2 3 Cr
  ENGL 2203 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 3 3 Cr
  ENGL 3204 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 4 3 Cr
  ENGL 3205 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 5 3 Cr
  ทักษะการพูด 9 หน่วยกิต (เลือกเรียน 3 วิชา)
  ENGL 1212 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 2 3 Cr
  ENGL 2213 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3 3 Cr
  ENGL 3214 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 4 3 Cr
  ENGL 3215 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 5 3 Cr
  ทักษะไวยากรณ์ 9 หน่วยกิต (เลือกเรียน 3 วิชา)
  ENGL 1221 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3 Cr
  ENGL 1222 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3 Cr
  ENGL 2223 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 3 Cr
  ENGL 3224 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4 3 Cr
  ENGL 3225 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5 3 Cr

  ENGL 2244 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 4 3 Cr
  ENGL 3245 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 5 3 Cr

  วิชาเอก 27 หน่วยกิต
  ENGL 3246 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3 Cr
  ENGL 3251 การแปลอังกฤษ - ไทย 1 3 Cr
  ENGL 3252 การแปลอังกฤษ - ไทย 2 3 Cr
  ENGL 4215 วาทศิลป์ 3 Cr
  ENGL 4217 ภาษาและวัฒนธรรม 3 Cr
  ENGL 4227 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 Cr
  ENGL 4238 การอ่านเชิงวิจารณ์ 3 Cr
  ENGL 4251 การแปลไทย – อังกฤษ 1 3 Cr
  ENGL 4252 การแปลไทย – อังกฤษ 2 3 Cr

  กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
  กลุ่ม 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 หน่วยกิต
  COMM 3206 การสื่อสารเพื่อธุรกิจ 3 Cr
  ENGL 3208 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 Cr

  เลือกเรียน 4 วิชา
  ENGL 3236 การอ่านและการอภิปราย 3 Cr
  ENGL 3280 การฝึกงาน 3 Cr
  ENGL 4201 การศึกษาอิสระ 3 Cr
  ENGL 4209 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน 3 Cr
  ENGL 4214 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 Cr
  ENGL 4248 การเขียนงานวิจัย 3 Cr

  กลุ่ม 2 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 18 หน่วยกิต
  COMM 2234 การสื่อสารเพื่อธุรกิจ 3 Cr
  ENGL 3208 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 Cr

  เลือกเรียน 4 วิชา
  BSAD 3205 จริยธรรมในทางธุรกิจ 3 Cr
  ENGL 3280 การฝึกงาน 3 Cr
  ENGL 4214 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 Cr
  MKTG 2301 หลักการตลาด 3 Cr
  MNGT 3217 การจัดการสำนักงาน 3 Cr
  MNGT 3303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 Cr


  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดย
  ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

  ELEC 3001 กระบวนการกลุ่ม 2 Cr
  ELEC 3002 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น 2 Cr
  ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย 2 Cr
  ELEC 3004 พิมพ์ดีภาษาอังกฤษ 2 Cr
  ELEC 3005 การพูดในที่ประชุมชน 2 Cr
  ELEC 3006 โภชนศาสตร์ 2 Cr
  ELEC 3007 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 1 Cr
  ELEC 3008 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 1 Cr
  ELEC 3009 พลศึกษา (แบดมินตัน) 1 Cr
  ELEC 3010 พลศึกษา (ฟุตบอล) 1 Cr
  ELEC 3011 ประวัติวรรณกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ 2 Cr
  ELEC 3012 ศาสนาเปรียบเทียบ 2 Cr
  ELEC 3013 ปรัชญาเบื้องต้น 2 Cr
  ELEC 3014 ศิลปนิยม 2 Cr
  ELEC 3016 หลักรัฐศาสตร์ 2 Cr
  ELEC 3017 ดนตรีประยุกต์ 2 Cr
  ELEC 3018 วรรณคดีเบื้องต้น 2 Cr
  ELEC 3019 วัฒนธรรมไทย 2 Cr
  ELEC 3020 การสมรสและครอบครัว 2 Cr
  ELEC 3021 ดนตรีประยุกต์ 2 Cr
  ELEC 3022 ดนตรีประยุกต์ 2 Cr

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม